REGULAMIN FORUM DEKU-SABAT

Moderator: Admin

Awatar użytkownika
Ata
Admin
Posty: 2816
Rejestracja: pt lut 19, 2016 12:40 pm
Lokalizacja: Bytów

REGULAMIN FORUM DEKU-SABAT

Postautor: Ata » pn lut 29, 2016 1:01 pm

REGULAMIN FORUM DEKU-SABAT


§ 1
CEL POWOŁANIA FORUM

1. Forum DEKU-SABAT (zwane dalej: „Forum”) zostało założone przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia DEKU-SABAT.

2. Forum jest prowadzone w języku polskim. Na Forum obowiązuje pełna swoboda dla kulturalnej wypowiedzi i ekspresji z poszanowaniem godności każdego Użytkownika Forum.

3. Celem powołania Forum jest stworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń oraz pola interakcji i możliwości rozwoju dla osób wykonujących prace w technikach decoupage, mixmediowych, scrapbookingowych i innych.

§ 2
UŻYTKOWNICY

1. Użytkownikiem Forum jest każda osoba, która uzyskuje dostęp do treści umieszczanych na Forum.

2. Użytkownicy dzielą się na grupy o następujących poziomach uprawnień:
a) Gość – każda osoba fizyczna, która wchodzi na Forum bez konieczności zalogowania się,
b) Nowo Zarejestrowany Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zarejestrowała na Forum konto użytkownika z wykorzystaniem wybranego przez siebie, indywidualnego loginu oraz hasła,
c) Zarejestrowany Użytkownik – każda osoba, która miała status Nowo Zarejestrowany Użytkownik i spełniła następujące wymagania:
- założyła wątek w jednym z poddziałów w kategorii NA POCZĄTEK w dziale PRZEDSTAWIAMY SIĘ, w którym umieściła informację o tym skąd jest, czym się zajmuje, jakie techniki wykonywania prac ją interesują i od kiedy wykonuje prace we wskazanych technikach,
- założyła wątek w kategorii DECOUPAGE/MIX MEDIA I INNE TECHNIKI/ SCRAPBOOKING w jednym z działów – DECOUPAGE lub MIXMEDIA I INNE TECHNIKI lub SCRAPBOOKING w poddziale NASZE PRACE.

3. Z chwilą spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej Użytkownicy uzyskują następujące uprawnienia:
a) Gość - może przeglądać treści umieszczone w kategoriach SPONSORZY FORUM, ORGANIZACJA FORUM / bez Porady Techniczne/ oraz GALERIA
b) Nowo Zarejestrowany Użytkownik - ma możliwość przeglądania treści w kategorii OGŁOSZENIA, SPONSORZY FORUM, ORGANIZACJA FORUM, NA POCZĄTEK, DECOUPAGE/MIX MEDIA I INNE TECHNIKI/SCRAPBOOKING, GALERIA,
c) Zarejestrowany Użytkownik – ma uprawnienia Nowo Zarejestrowanego Użytkownika rozszerzone o możliwość przeglądania oraz tworzenia wątków dodatkowo w kategoriach – KONKURSY I ZAMIANKI, WARSZTATY/SPOTKANIA/ZLOTY, ROZMAITOŚCI, FORUMOWO oraz udziału w Konkursach i Zamiankach, warsztatach, spotkaniach lub zlotach.

4. Zarejestrowany Użytkownik, który nie jest aktywny na Forum przez okres dłuższy niż 2 miesiące / tzn. nie dokona żadnego wpisu na Forum przez 2 miesiące/- nie będzie miał dostępu do wątków w następujących kategoriach: KONKURSY I ZAMIANKI, WARSZTATY/SPOTKANIA/ZLOTY, ROZMAITOŚCI, FORUMOWO oraz udziału w Konkursach i Zamiankach, warsztatach, spotkaniach lub zlotach. Użytkownik, który nie jest aktywny na Forum przez 3 miesiące /tzn. nie dokona żadnego wpisu na Forum przez 3 miesiące/-zostanie z Forum usunięty.

5. Dostęp do kategorii STOWARZYSZENIE SABAT mają wyłącznie członkowie Stowarzyszenia DEKU-SABAT.

6. Osoby fizyczne mogą rejestrować się na Forum żeby działać na nim w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jednak ponoszą odpowiedzialność za aktywność realizowaną na Forum za pośrednictwem zarejestrowanego przez nich konta.

§ 3
ADMINISTRACJA FORUM

1. Działaniem Forum kieruje Administracja Forum, w skład której wchodzą osoby z uprawnieniami administratora. Administracja Forum może wybrać ze swojego grona Głównego Administratora, który pełni tę funkcję do czasu złożenia przez niego rezygnacji, utraty lub pozbawienia go uprawnień administratora.

2. Administracja Forum kieruje i koordynuje pracami Forum, dba o prawidłowe działanie Forum oraz udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum oraz stosuje wobec Użytkowników sankcje przewidziane w Regulaminie Forum.

3. Uprawnienia administratora mogą zostać nadane nowej osobie po zatwierdzeniu jej kandydatury przez Głównego Administratora lub co najmniej trzech członków Administracji Forum.

4. Główny Administrator może nadać wybranej przez siebie osobie uprawnienia moderatora, który współdziała z administratorem przy prowadzeniu prac na Forum w zakresie przyznanych mu uprawnień. W przypadku, kiedy nie ma osoby pełniącej funkcję Głównego Administratora nadanie uprawnień moderatora przez któregoś z administratorów wymaga uzyskania zgody drugiego administratora.

5. Administracja Forum może nadać uprawnienia redaktora profilu Forum na Facebooku lub koordynatorów do realizowania powierzonego im przez Administrację Forum zakresu spraw. Do nadania uprawnień osobom, o którym mowa w zdaniu poprzednim konieczne jest zatwierdzenie danej kandydatury przez Głównego Administratora lub przynajmniej przez dwóch członków Administracji Forum. Redaktor profilu Forum na Facebooku od chwili nadania mu uprawnień ma prawo posługiwania się tytułem „Redaktora FB”. Koordynator od chwili nadania mu uprawnień ma prawo do posługiwania się tytułem określonym przez Głównego Administratora lub dwóch nadających mu uprawnienia administratorów.

6. Pełnienie funkcji administratora jest nieograniczone w czasie. W przypadku moderatorów, redaktora profilu Forum na Facebooku lub koordynatorów, Główny Administrator lub dwóch administratorów może określić czas sprawowania przez nich powierzonych im funkcji zarówno w chwili nadawania uprawnień jak i w okresie sprawowania tych funkcji.

7. Członkowie Administracji Forum, moderatorzy, redaktor profilu Forum na Facebooku lub koordynatorzy mogą zrezygnować z przyznanych im uprawnień. W przypadku, gdy został wybrany Główny Administrator, rezygnację składa się Głównemu Administratorowi. W pozostałych przypadkach rezygnacja może być złożona któremukolwiek z członków Administracji Forum.

8. Utrata uprawnień następuje również w razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych osoby posiadającej te uprawnienia. W takiej sytuacji każdy z administratorów ma prawo dokonania czynności technicznych związanych z wyłączeniem uprawnień na koncie administratora, moderatora, redaktora profilu Forum na Facebooku lub koordynatora, którego dotyczy sytuacja wskazana w zdaniu poprzednim.

9. Główny Administrator lub trzy osoby z uprawnieniami administratora mogą pozbawić administratora, moderatora, redaktora profilu Forum na Facebooku lub koordynatora przyznanych im uprawnień, jeżeli osoby te są trwale niezdolne do wykonywania swoich zadań na forum.

10. W sytuacji, kiedy rezygnację składa jedyny członek Administracji Forum rezygnację składa się do Stowarzyszenia DEKU-SABAT. Jeżeli zachodzą podstawy do pozbawienia uprawnień jedynego członka Administracji Forum, decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia DEKU-SABAT.

11. W sytuacjach, o których mowa w ust. 10 powyżej, nowego członka Administracji Forum może powołać Zarząd Stowarzyszenia DEKU-SABAT.

12. O zmianach w zakresie nabycia lub utraty uprawnień administratora, moderatora, redaktora profilu Forum na Facebooku lub koordynatora, a także skróceniu lub przedłużeniu czasu na jaki przyznano uprawnienia, Administracja Forum informuje Użytkowników przez publikację informacji w kategorii OGŁOSZENIA.

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Forum, Administracja Forum podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

14. W przypadku, gdy w skład Administracji Forum wchodzi mniejsza liczba osób niż wymagana do podejmowania czynności, dla których Regulamin Forum wymaga współdziałania określonej liczby administratorów, czynności te mogą być dokonywane tylko przy współdziałaniu wszystkich członków Administracji Forum.

§ 4
STRUKTURA I ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

1. Forum dzieli się na kategorie, w ramach których funkcjonują działy lub poddziały.

2. W ramach Forum funkcjonuje czat, z którego mogą korzystać wszyscy Zarejestrowani Użytkownicy.

3. Generowanie treści przez uprawnionych do tego użytkowników odbywa się przez umieszczenie wpisu zawierającego treści graficzne, opisowe, dźwiękowe lub audiowizualne (postu) w ramach wątków, które mogą być założone w ramach działu lub poddziału przez Zarejestrowanego Użytkownika. Każdy wątek ma indywidualny tytuł nadany mu przez zakładającego ten wątek, który powinien pozwolić łatwo zorientować się, jakie wpisy można w nim umieszczać.

4. Wątki Użytkowników powinny być zakładane w dedykowanym im dziale lub poddziale odpowiedniej kategorii Forum. Jeżeli na Forum znajduje się już wątek o podobnej tematyce, Użytkownik powinien umieścić swój post w istniejącym wątku bez zakładania nowego wątku.

5. Jeżeli wątek zostanie umieszczony w niewłaściwym miejscu, Administracja Forum ma prawo jego przeniesienia. W przypadku kiedy wątek powiela tematykę poruszaną w już istniejącym wątku, Administracja Forum przeniesie znajdujące się w nim wpisy do istniejącego wątku lub usunie ten wątek. O fakcie przeniesienia lub usunięcia wątku Administracja Forum informuje autora wątku oraz innych Użytkowników w wiadomości prywatnej lub umieszczając wpis w kategorii OGŁOSZENIA.

6. Wątki są dostępne zgodnie z zasadami dostępu obowiązującymi poszczególne grupy Użytkowników chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub uchwały Administracji Forum, podejmowanej z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek Zarejestrowanego Użytkownika. Administracja Forum informuje użytkowników o przyczynach ograniczenia dostępu do funkcjonującego już wątku.

7. Administracja Forum ma prawo do korygowania błędów w tytułach wątków, scalania, zmiany lub usunięcia wątków, działów lub poddziałów albo kategorii oraz zmiany nazwy i układu funkcjonalnego poszczególnych elementów Forum.

8. Na Forum panują ogólnie przyjęte zasady netykiety, którą należy rozumieć jako zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie (https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta)
9. Administracja Forum w stosunku do osób, które uprawiają trolling na Forum (https://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie) będzie stosowała sankcje w postaci ostrzeżeń.

10. Na Forum można publikować własne zdjęcia i materiały graficzne lub inne materiały, pod warunkiem, że ich publikacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.

11. Dopuszczalne jest używanie przez Użytkowników linków do własnych blogów, stron internetowych lub aplikacji w podpisie skonfigurowanym z kontem Zarejestrowanego Użytkownika. Niedopuszczalne jest natomiast umieszczanie w treści wpisów przekierowań do treści znajdujących się na blogu Użytkownika. Administracja Forum może w razie naruszenia tego obowiązku skierować do Użytkownika ostrzeżenie.

12. W przypadku wpisów niezrozumiałych, zawierających treści w języku innym niż polski, wulgarnych, obraźliwych, napastliwych lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub Regulaminem Forum, Administracja Forum ma prawo do ich usunięcia. Administracja Forum może zwrócić się do użytkownika o złożenie wyjaśnień w przedmiocie treści jego wpisów na Forum.

§ 5
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW I ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ

1. Administracja Forum w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub łamania zasad współżycia społecznego obowiązujących na Forum wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń wystosowując do Użytkownika ostrzeżenie.

2. Konto Użytkownika, który uzyska więcej niż trzy ostrzeżenia od Administracji Forum może zostać zablokowane lub usunięte bez dalszych ostrzeżeń. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik, który nie otrzymał jeszcze trzech ostrzeżeń, naruszył przepisy prawa lub w rażący sposób naruszył postanowienia Regulaminu Forum, Administracja Forum może podjąć decyzję o zablokowaniu lub usunięcia konta tego Użytkownika.

3. Użytkownicy mają prawo zgłaszania do Administracji Forum zastrzeżeń co do sposobu funkcjonowania Forum w wiadomości prywatnej lub na adres mailowy kontakt@deku-sabat.pl . Zgłoszone zastrzeżenia są rozpatrywane przez Administrację Forum lub wyznaczoną do tego osobę. Rozstrzygnięcie w sprawie zgłoszonego zastrzeżenia jest ostateczne. Administracja Forum pozostawia bez odpowiedzi ponowne zastrzeżenie w tym samym przedmiocie bez poinformowania o tym fakcie zgłaszającego je Użytkownika.
§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKOWANE TREŚCI

1. Wszelkie treści na Forum są publikowane przez Użytkowników wyłącznie na ich własną odpowiedzialność.

2. Właściciel serwisu oraz Administracja Forum nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.

3. Administracja Forum podejmuje działania zmierzające do usunięcia wszelkich treści, co do których uzyska informację, że naruszają prawnie chronione interesy osób trzecich. W tym celu Administracja Forum może wzywać Użytkowników do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dowodów potwierdzających, że opublikowane treści nie naruszają praw osób trzecich przed usunięciem lub zablokowaniem dostępu do takich treści.


§ 7
SPONSORING I REKLAMA NA FORUM

1. Zabrania się umieszczania na Forum reklam w formie graficznej, opisowej, audio-wizualnej lub dźwiękowej bez uprzedniej zgody Administracji Forum.

2. Zarejestrowani Użytkownicy mogą umieszczać oferty wymiany lub sprzedaży rzeczy lub praw w wątku w ramach poddziału MAM NA ZBYCIU, w który znajduje się w dziale BAZAR w kategorii ROZMAITOŚCI. Forum w żaden sposób nie bierze odpowiedzialności za treść takich ofert ani skuteczność zawartych w ich następstwie umów. W pozostałym zakresie umieszczanie na Forum ofert bez zgody Administracji Forum jest niedopuszczalne.

3. Administracja Forum w razie naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej będzie wystosowywała do Użytkowników ostrzeżenia i usuwała wątki zawierające niedozwolone treści.

4. Forum może współpracować z osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej w zakresie sponsoringu na zasadach każdorazowo ustalonych z zainteresowanym podmiotem. Forum w zakresie zawierania umów sponsoringowych i innych umów o współpracy reprezentuje Stowarzyszenie DEKU-SABAT.

§8
KONKURSY, ZAMIANKI I INNE WYDARZENIA SPECJALNE

Na Forum mogą być organizowane:
a) konkursy oraz zamianki, które są przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym Regulaminie Konkursów i Zamianek,
b) inne wydarzenia specjalne, które mogą się wiązać z określonym rodzajem interakcji na Forum lub poza siecią internetową, co do których Administracja Forum określa zasady udziału i przebieg oraz podaje informacje o ich organizacji do publicznej wiadomości Użytkowników w kategorii OGŁOSZENIA lub innej kategorii dedykowanej dla wątków dotyczących danego rodzaju interakcji.

§ 9
POSTNOWIENIA KOŃCOWE

1. Przeglądanie treści na Forum oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu Forum.

2. Administracja Forum zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie każdorazowo z chwilą ich opublikowania w kategorii ORGANIZACJA FORUM.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek

Wróć do „Regulaminy forum "DEKU-SABAT"”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość